ابزارهای تکنولوژی به زبان فارسی در ایران

هدف از فعالیت در تکنولوژی فارسی ارائه خدمات دیجیتال به زبان واحد ایرانیان در سراسر جهان می‌باشد.